×

Søk plass i barnehagen

Andungen barnehage Trondheim SA har seks ledige plasser fra 1.august 2022. Foreldre uten tilknytning til samvirkeforetaket eller Tekna, kan søke på barnehageplass.

Andungen barnehage Trondheim SA deltar i samarbeid med Trondheim kommune om opptak. Søknad om opptak sendes på fastsatt skjema til Trondheim kommune, elektronisk eller på papir. I søknaden fylles inn opplysninger om Teknamedlemskap og dato for innmelding i Foretaket. Søknadsskjema kan hentes på hjemmesiden til Trondheim kommune eller hjemmesiden til barnehagen.

 

 

SØKNAD
Info om samordnet opptak og søknadsskjema finner du på hjemmesiden til Trondheim kommune.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars, og for overflyttingsopptak er fristen 1.februar. Fristen er endelig og søknaden må være sendt via internett eller poststemplet innen søknadsfristen. Søknader mottatt etter fristen blir først registrert etter 1. mai, dvs. de blir ikke med i hovedopptaket.

Opplysninger om ansiennitet i Samvirkeforetaket og Tekna skrives i kommentarfeltet i søknaden om barnehageplass.

Ta gjerne kontakt med daglig leder, Randi Viken Faanes, dersom du er interessert i barnehageplass.

OPPTAKSKRETS
Andungen Barnehage sin opptakskrets er Tekna-medlemmer, og opptaket skjer på grunnlag av foresattes ansiennitet i Samvirkeforetaket Andungen Barnehage SA. Barn uten tilknytning til samvirkeforetaket eller Tekna kan ved ledige plasser opptas i barnehagen.

OPPTAKSKRITERIER
Styret avgjør hvilke barn som skal tas opp i barnehagen, etter innstilling fra styrer. Opptak skjer etter følgende prioriterte kategorier:

 • Søsken til barn som allerede er opptatt i barnehagen.
 • Foresattes ansiennitet i Samvirkeforetaket Andungen Barnehage SA. Foresatte med kortere ansiennitet, men som har Andungen som førsteprioritet, vil gå foran foresatte med lengre ansiennitet, men som har Andungen som lavere prioritet.
 • Barn av fast ansatte i Andungen Barnehage.
 • Foresattes ansiennitet i Tekna. Ved tildeling av plass forutsettes medlemskap i Eierforeningen.
 • Øvrige barn på ventelisten, der foresatte ikke er tilknyttet Tekna.

Innenfor hver kategori er det følgende prioriteringer:

 • Iht. barnehageloven § 13 har barn med
  nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om
  barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, rett til prioritet ved
  opptak i barnehage.
 • Øvrige etter ansiennitet der foretakets stiftere gis fortrinnsrett.
 • Barnehagen skal tilstrebe en hensiktsmessig alderssammensetning og sikre en forsvarlig drift.

Barn som tas opp får plass i barnehagen frem til skolestart. I løpet av ett år gis barnet plass i 52 uker, hvorav 4 uker ferie (se punkt 7., ferieavvikling) i barnehageåret for hel plass. Barnehageåret går fra 1.8 ett år til 31.7. neste år.

Ved permisjon (svangerskap, arbeidsledighet e.l.) skal barnehagens drift tilpasses slik at det er maksimal mulighet for at barnet skal få plass igjen i barnehagen etter permisjonen. Permisjon avgjøres av Eierstyret.

Dersom særlige forhold tilsier det, kan Eierstyret avvike fra ovenstående bestemmelser. Det er ikke mulig å påklage Eierstyrets avgjørelser ved opptak.