×

Om oss

Barnehagen har tre avdelinger med 9 plasser på avd. 0-2 år, 6 plasser på"avd. 2-3 år og 12 plasser på avd. 4-6 år med mulighet for delte plasser. Vi har godt kvalifiserte ansatte, en stabil gruppe av barn, godt inne- og utemiljø og engasjerte foreldre. Barnehagen er godkjent som praksisbarnehage for DMMH.

ÅPNINGSTID
Barnehagens åpningstid er 07:00-16:30, har åpent 12 mnd i året, med unntak av tre uker i juli, jul- og nyttårsaften og offentlige helligdager.

FOKUS
Andungen Barnehage skal være en inkluderende barnehage som gir tillitt, trygghet og trivsel for alle. Barna skal få en god barndom i barnehagen og tilegne seg verdier, som på lengre sikt vil være grunnleggende for å møte livets utfordringer. De skal være i et miljø som er egnet til å gi selvtillitt og opplevelse av mestring. Barnehagen skal være et godt sted å være for barn, ansatte og foreldre. 

Vi legger stor vekt på barns medvirkning. Ut ifra barnets alder og nivå skal det få muligheten til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen. På denne måten får barna utvikle seg ut fra sine forutsetninger og i forhold til egne interesser. Dette krever at vi voksne i Andungen Barnehage må kunne se hvert enkelt barn for å kunne gi tilpasset oppfølging. Det krever også at vi fanger opp barnas interesser for å kunne gi dem gode opplevelser. Vi har tilrettelagte aktiviteter der de voksne styrer innholdet og barna er med på å påvirke utførelse og varighet.

HISTORIE
Andungen Barnehage Trondheim ble startet i juni 1992 av driftige medlemmer av Tekna (den gang NIF), med overvekt av medlemmer fra Yngres Forum.

PLASSERING
Barnehagen leier lokaler av Trondheim Kommune i det gamle, ærverdige garderobebygget ved Stadion på Øya i Trondheim. Barnehagen ligger fritt, åpent og stille til i et strøk med lite trafikk. Den ligger i gangavstand fra Trondheim sentrum og med flere grøntområder og parker i nærheten. Barnehagens uteområde uteområde ble totaltrehabilitert høsten 2015.