×

Samvirkeforetaket Andungen Barnehage Trondheim SA

Andungen Barnehage Trondheim SA er en privat barnehage. 

Foretakets formål er å eie og drive barnehage til det beste for medlemmene og deres barn. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket. Foretakets formål er ikke kapitalavkastning til medlemmene. Eventuelt årsoverskudd godskrives egenkapitalen i foretaket.

STYRET  
 
Foretaket ledes av Styret, som er høyeste myndighet mellom Årsmøtene. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.