×

Samvirkeforetaket Andungen Barnehage Trondheim SA

Andungen Barnehage Trondheim SA er en privat barnehage som eies og drives av samvirkeforetaket hvor medlemene er tilknyttet Tekna. I Andungen barnehage har de fleste familier Tekna-medlemskap, men vi har også andre foreldre uten Tekna-medlemskap her. 

Foretakets formål er å eie og drive barnehage til det beste for medlemmene og deres barn. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket. Foretakets formål er ikke kapitalavkastning til medlemmene. Eventuelt årsoverskudd godskrives egenkapitalen i foretaket.

STYRET  
 
Foretaket ledes av Styret, som er høyeste myndighet mellom Årsmøtene. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen. 

 

MEDLEMSKAP I SAMVIRKEFORETAKET

Kriteriet for medlemskap i Samvirkeforetaket Andungen Barnehage Trondheim SA er at minst en av foreldrene er TEKNA-organisert. Årskontigenten i Foretaket er for tiden 100 kroner, og medlemmer av foretaket har prioritet ved tildeling av plass ved opptak.

For TEKNA-medlemmer medfører tildeling av barnehageplass pliktig medlemskap i Foretaket og dermed et medansvar for "bedriften Andungen Barnehage".

Dersom du er TEKNA-medlem og ønsker å melde deg inn i Samvirkeforetaket Andungen Barnehage Trondheim SA kan du gjøre det ved å betale inn kr 100 til:

Andungen Barnehage Trondheim SA
Klostergt. 82
7030 Trondheim
Kontonr. 8601 10 58835

Vennlist oppgi navn og e-postadresse på giroen ved betaling.